Κατάλογος Μαθημάτων

Τα παρακάτω μαθήματα παραδίδονται σε προπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Πληροφορικής και Υπολογιστών των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικών για Μηχανικούς

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ – ΜΗΤΡΩΑ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ LU
 • ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ, ΒΑΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 • ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
 • ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ GRAM – SCHMIDT
 • ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
 • ΟΡΙΖΟΥΣΑ – ΙΧΝΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ – ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ, ΘΕΩΡΗΜΑ GERSCHGORIN
 • ΔΙΑΓΩΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
 • ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΘΟ ΜΗΤΡΩΑ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ CHOLESKY
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΖΟΥΣΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
 • ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ, ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ eΑ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 30 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
 • ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΑΛΟΙΦΗ GAUSS
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΔΙΑΣΠΑΣH ΜΗΤΡΩOY LU
 • ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ,ΚΥΚΛΟΙ GERSCHGORIN, ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ, ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΙΤΙΑΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΑ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ CHOLESKY, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GROUT
 • ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΝΟΡΜΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ, JACOBI, GAUSS – SEIDEL)
 • ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ – ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (ΑΠΛΗ, LAGRANGE, NEWTON)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ
 • ΘΕΩΡΗΜΑ TAYLOR ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ (COLLOCATION)
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 30 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
 • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 • ΟΡΙΟ
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ – ΑΟΡΙΣΤΟ, ΟΡΙΣΜΕΝΟ, ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΜΗΚΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
 • ΣΕΙΡΑ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΔΥΝΑΜΟΣΕΙΡΑ
 • ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ TAYLOR – MacLAURIN
 • ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
 • ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Α’, Β’ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
 • ΟΡΙΟ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΟΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ – ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ MACLAURIN ΚΑΙ TAYLOR ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
 • ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ – ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ LAGRANGE
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΤΑΞΗ, ΒΑΘΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΛΥΣΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ
 • ΣΥΝΗΘΕΙΣ Δ.Ε. 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ
  • (ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, BERNULLI, RICATTI, ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ, Κ.Α.)
 • ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ
 • ΣΥΝΗΘΕΙΣ Δ.Ε. 2ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΣΕΩΝ, ΟΡΙΖΟΥΣΑ WRONSKI
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΑΞΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ EULER
 • ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
 • ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
 • ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ΤΑΞΗΣ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ, ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
 • ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ CAUCHY
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
 • ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
 • ΒΑΘΜΩΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
 • ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
 • ΚΛΙΣΗ – ΑΠΟΚΛΙΣΗ – ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΤΡΙΕΔΡΟ FRENET – SERRET
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΙΔΟΥΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΔΙΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΤΡΙΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ GREEN – STOKES – GAUSS

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
 • ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΗ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΩΝ (ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ)
 • ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ

Τομέας Φυσικής και Ηλεκτρομαγνητισμού

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
 • ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΟΛΕΣ
 • ΝΟΜΟΙ NEWTON, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΤΡΙΒΗ, ΕΡΓΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΣΧΥΣ
 • ΟΡΜΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΡΜΗΣ, ΚΡΟΥΣΕΙΣ
 • ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
 • ΡΟΠΕΣ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ, ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ
 • ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΚΥΚΛΟΣ CARNOT
 • ΕΝΤΡΟΠΙΑ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ, ΝΟΜΟΣ COULOMB, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΝΟΜΟΣ GAUSS
 • ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΕΡΓΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΡΕΥΜΑ, ΠΥΚΝΩΤΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΗΕΔ, ΝΟΜΟΙ KIRCHOFF, ΚΥΚΛΩΜΑ RC
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΔΥΝΑΜΗ LORENTZ, ΕΡΓΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
 • ΝΟΜΟΣ BIOT – SAVART, ΝΟΜΟΣ AMPERE, ΝΟΜΟΣ FARADAY
 • ΚΑΝΟΝΑΣ LENTZ, ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ, ΠΗΝΙΑ
 • ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΙΣΧΥΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑ POYNTING

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΚΥΜΑΤΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΩΣΗ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER
 • ΑΡΧΗ ΤΟΥ HYUGENS, ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ
 • ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ, ΗΧΟΛΗΨΙΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER, ΣΥΜΒΟΛΗ, ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ, ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ
 • ΟΠΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΦΩΤΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
 • ΚΑΤΟΠΤΡΑ, ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΠΡΙΣΜΑΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΦΑΚΟΙ
 • ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
 • ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ, ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
 • ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
 • ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ, ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΜΑΤΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ, ΔΙΑΝΥΣΜΑ POYNTING
 • ΠΟΛΩΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
 • ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΧΡΟΝΟ, ΑΡΧΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 • ΑΡΧΗ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ, ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ, ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 • ΜΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
 • ΟΡΜΗ, ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΕΡΓΟ, ΙΣΧΥΣ, ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
 • ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 • ΝΟΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
 • ΘΕΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΘΕΩΡΗΜΑ SYLVESTER
 • ΕΞΙΣΩΣΗ EULER, ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 30 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ
 • ΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
 • ΠΕΙΡΑΜΑ MICHELSON – MORLEY
 • ΑΞΙΩΜΑΤΑ EINSTEIN, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ LORENTZ
 • ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΗΚΟΥΣ, ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΧΩΡΟΣ MINKOWSKI, ΚΩΝΟΣ ΦΩΤΟΣ
 • ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER
 • ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ E=MC2
 • ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ/ΣΥΝΤΗΞΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
 • ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Τομέας Μαθηματικών Θεμελιώσεων των Υπολογιστών

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ
 • ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ POLYA
 • ΑΡΧΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (Α.Κ.Υ.)
 • ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ BLAS
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΡΜΙΤΙΑΝΑ ΜΗΤΡΩΑ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ QR
 • ΜΗΤΡΩΑ ΖΩΝΗΣ
 • ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 • ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ EULER
 • ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ MATLAB

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΜΗΧΑΝΕΣ TURING
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ
 • ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΝΑΓΩΓΕΣ – ΚΕΝΟΤΗΤΑ/ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ/ΑΠΟΔΟΧΗ
 • P – NP ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 • NP ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΓΡΑΦΟΥΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
 • ΓΕΦΥΡΕΣ, ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ
 • ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΔΕΝΤΡΑ
 • ΔΙΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΚΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΕΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ – ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
 • ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ – ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES – ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 • ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ – ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ
 • ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ CHEBYSHEV
 • ΠΙΘΑΝΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΡΟΠΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝΑ – ΑΡΧΗ ΔΙΑΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (DFA)
 • ΜΗ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (NFA)
 • ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (RE)
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ NFA ΣΕ DFA, RE ΣΕ NFA, NFA ΣΕ RE
 • ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΛΗΜΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
 • ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟΙΒΑΣ
 • ΜΗ ΑΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΛΗΜΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΗ TURING ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
 • ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • DES ΚΑΙ ΑΛΛΑ BLOCK CIPHERS
 • ΨΕΥΔΟΤΥΧΑΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
 • ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
 • ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΕΑ
 • ZERO KNOWLEDGE PROOFS

Μέσος όρος διδασκαλίας: 16 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΩΝ

Τομέας Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών

Μέσος όρος διδασκαλίας: 40 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER (MF)
 • ΣΕΙΡΑ FOURIER (ΣF)
 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE (ML)
 • ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ (ΜΖ)
 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΙΛΤΡΩΝ
 • FIR ΦΙΛΤΡΑ
 • IIR ΦΙΛΤΡΑ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 30 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΠΗΓΗ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΠΗΓΗΣ
 • ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΗΓΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ – ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ AWGN ΚΑΝΑΛΙ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ
 • ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΖΩΝΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ AWGN ΚΑΝΑΛΙΟΥ
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
 • ΕΛΕΓΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΦΕ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
 • ΖΩΝΟΠΕΡΑΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM, DSB – SC, SSB, VSB
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QAM
 • ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, FDM
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΩΡΑΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ AM ΚΑΙ FM
 • ΘΕΩΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ, ΣΗΜΑΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
 • ΘΕΩΡΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΚΒΑΝΤΙΣΗ, ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (PCM)

Μέσος όρος διδασκαλίας: 5 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
 • ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
 • ΛΕΥΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
 • ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ WIENER
 • ΝΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

Τομέας Ηλεκτρονικής και Κυκλωμάτων

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ,
 • ΚΑΝΟΝΕΣ KIRCHOFF (KVL, KCL), ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
 • ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΡΟΧΩΝ, ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ (ΥΠΕΡΘΕΣΗΣ)
 • ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΦΙΛΤΡΑ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΓΑΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΦΑΣΟΡΕΣ
 • ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ THEVENIN ΚΑΙ NORTON, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ THEVENIN ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
 • ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΟΔΟΣ ΙΔΑΝΙΚΗ/ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ/ZENER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
 • ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ BJT, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
 • ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ MOSFET, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΛΟΓΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ BJT ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ TTL, SCHOTTKY
 • DTL ΠΥΛΗ NAND, TTL ΠΥΛΗ NAND
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ FAN – OUT ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SCHMITT TRIGGER
 • ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ, ECL
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS – ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ PULL – UP ΚΑΙ PULL – DOWN ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΨΕΥΔΟ – NMOS ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΥΛΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
 • ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ MOS ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΣ ΣΕ CMOS ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
 • ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ, ROM, RAM

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ CMOS ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ CMOS: ΠΥΛΕΣ NAND, NOR, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΥΛΕΣ, ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ, ΜΝΗΜΗ
 • NMOS ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ PMOS, NMOS
 • ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
 • ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ CMOS ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • CMOS ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ CLOCKING

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
 • ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
 • ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ
 • ΤΕΤΡΑΠΟΛΑ

Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
 • ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΥΛΩΝ
 • ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
 • ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ (ΠΛΗΡΕΙΣ, ΗΜΙΑΘΡΟΙΣΤΕΣ)
 • ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ
 • ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ VERILOG

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΔΗ FLIP – FLOPS (D, T, SR, JK)
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ
 • ΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ – ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ)
 • ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ (PLD ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, PAL, PLA)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ VERILOG
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΝΗΜΗΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 • ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ
 • ΙΔΕΑΤΗ ΜΝΗΜΗ
 • ΥΠΕΡΒΑΘΜΩΤΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
 • ΜΟΝΤΕΛΟ OSI
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 • ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΟΥΡΕΣ
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ
 • ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ETHERNET

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
 • ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM, ROM, EEPROM, FLASH, ΚΛΠ.
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΕΣ ΘΥΡΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ)
 • ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
 • ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ζ80
 • ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ INTEL, MOTOROLA, ATMEL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τομέας Λογισμικού των Υπολογιστών

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C
 • ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C
 • ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ
 • ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 • ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
 • ΔΟΜΕΣ ΣΤΗ C ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 • ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
 • ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
 • ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΛΑΣΕΩΝ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ
 • ΠΟΛΥΝΗΜΑΤΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
 • ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ (GUIs)
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ APPLETS (AWT, SWING)

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
 • ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ, ΟΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΩΡΟΥ
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, BUBBLESORT, HEAPSORT, ΚΛΠ.
 • ΜΕΘΟΔΟΣ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ», ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ MERGESORT
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HORNER, FIBONACCI, ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΩΝ – ΖΥΓΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ JACOBI, GAUSS – SEIDEL, SOR
 • ΤΑΧΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER (FFT), ΣΥΝΕΛΙΞΗ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΤΡΕΞΗ
 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ
 • ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ PRIM ΚΑΙ KRUSKAL
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ DIJKSTRA, BELLMAN – FORD

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C++, ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΚΛΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
 • ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 • ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ
 • ΠΡΟΤΥΠΑ (TEMPLATES)
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ, ΙΕΡΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΕΣ
 • ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΩΝ
 • ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΝΗΜΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ
 • ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑ
 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
 • ΛΕΞΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΜΝΗΜΗ
 • BUBBLESORT, HEAPSORT, QUICKSORT, RADIXSORT, BUCKETSORT
 • ΔΟΜΗΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΟΙΧΕΩΝ, ARRAY, RECORD, LINKED LIST, FILE, HEAP, STACK, QUEUE, TREE
 • ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ MEDIAN ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
 • ΔΥΙΚΟ ΨΑΞΙΜΟ, INTERPOLATION ΚΑΙ BINARY INTERPOLATION ΨΑΞΙΜΟ
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ, AVL ΔΕΝΤΡΟ, BB[a] ΔΕΝΤΡΟ, 2 – 3 ΔΕΝΤΡΟ, RED – BLACK ΔΕΝΤΡΟ
 • ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • TRIES
 • INTERPOLATION SEARCH TREE
 • UNION – FIND
 • HASHING, HASHING ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • HASHING ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (OPEN ADDRESSING)
 • EXTENDIBLE HASHING

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ (ER)
 • ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, BUFFER MANAGEMENT
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ (BLOCKING FACTOR BFR)
 • Β – TREES
 • SQL QUERIES

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 • ΛΥΣΗ PETERSEN, TEST – AND – SET, ΣΗΜΑΦΟΡΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 • ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΥΡΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, MONITORS
 • ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BAKERY, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ RICART AGRAWALA, TOKEN RING ΜΕΘΟΔΟΙ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΓΗ
 • ΙΔΕΑΤΗ ΜΝΗΜΗ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΛΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
 • ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CPU ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ SISD, VLIW, SIMD, MIMD, SYSTOLIC ARRAYS
 • OpenMP
 • ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 • MPI
 • ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΦΟΡΤΟΥ
 • ΑΓΩΓΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΜΝΗΜΕΣ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 15 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (BREADTH – FIRST, DEPTH – FIRST, BEAM SEARCH, BEST – FIRST, ΚΛΠ.)
 • ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΚΛΠΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 • ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
 • ΓΛΩΣΣΑ PROLOG, ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΒΕΒΑΙΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
 • ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 20 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (WEB, PROXY SERVERS)
 • ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (WWW BROWSERS)
 • ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
 • CLIENT SIDE SCRIPTING (HTML, CSS, DHTML, JAVASCRIPT, AJAX)
 • SERVER SIDE SCRIPTING (PHP, ASP)
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ HTML ΜΕ ΧΡΗΣΗ XML, XSL
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (SOAP, WSDL, UDDI)
 • ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ, FIREWALLS, SECURE HTML, DIGITAL SIGNATURES

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ, TORI, ΥΠΕΡΚΥΒΟΥΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
 • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ATM ΔΙΚΤΥΑ)

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΚΕΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ, ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΡΚΥΒΟΥ, BUTTERFLY

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ
 • ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
 • ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΣ

Μέσος όρος διδασκαλίας: 10 ώρες

Ύλη που διδάσκεται:

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(PROJECT PLANNING)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ UML
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ