Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, που περιλαμβάνει:

  • Ιεραρχική δόμηση – κεφαλαιοποίηση της διπλωματικής.
  • Συγγραφική επιμέλεια του βιβλιογραφικού μέρους με βάση τις οδηγίες του κανονισμού σπουδών (περιεχόμενα, στοίχιση, λίστες εικόνων και πινάκων, βιβλιογραφία, κλπ.).
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση του πρακτικού μέρους αν υπάρχει, με βάση το υπολογιστικό εργαλείο που προτείνεται.
  • Επιμέρους παραδοτέα προς το φοιτητή για συνεχή παρακολούθηση και επισκόπηση του έργου της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας.